Publicatieplicht ANBI 2021

1. Baptisten Gemeente Dokkum.
De Baptistengemeente Dokkum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
De Gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon, Middelaar tussen God en mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geinspireerde Woord van God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven(Zie statuten Unie van baptisten gemeente Dokkum, artikel 2).

Doel van de gemeente:
De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring. Wij erkennen en belijden de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven.  De opdracht die wij van de Here Jezus Christus hebben ontvangen is overal het evangelie te verkondigen. Wij willen ons als Gemeente hiervoor inzetten en hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en allen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (RSIN nummer):
821311025

3. Contactgegevens
Unie Baptisten Gemeente Dokkum ‘De Ontmoeting’
Stationsweg 45 A
9101 HX Dokkum
info@baptistengemeentedokkum.nl
RSIN 0820 9675 9101
KVK: 76453618

4. Bestuurssamenstelling met alleen de vermelding van de functies
De Raad van de Baptistengemeente Dokkum bestaat uit:
Voorzitter
2 of meer raadsleden
Secretaris
Penningmeester

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Unie van Baptistengemeente Dokkum maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
Daarnaast werken we als lokale gemeente samen met andere kerkgenootschappen in o.a.:

IEC ( Interkerkelijk Evangelisatie Commisie).
Pastores Convent.
Chronof ( Lokale omroep ).

Om aan de doelstelling te voldoen worden in de eigen Gemeente de volgende activiteiten georganiseerd:
– Wekelijkse erediensten op zondagmorgen om 09:30 uur.
– Aantal thema diensten per jaar op zondagavonden.
– Gemeente Bijbelstudie avonden.
– Kinderdiensten.

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1:
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2:
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3:
Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
De Raad van de Gemeente geeft leiding aan de activiteiten die in de Gemeente ontplooid worden.De raadsleden houden maandelijks een raadsvergadering waar ook de secretaresse bij aanwezig is t.b.v. verslaglegging. 1 keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waar de Raad verantwoording aflegd aan leden en vrienden van de Gemeente.

Tijdens de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen om 09:30 uur worden er voor kinderen van verschillende leeftijden nevenactiviteiten ( crèche, zondagschool en tienergroep ) gehouden. Verder worden op een aantal zondagavonden themadiensten georganiseerd. In de periode van september tot mei vinden er om de 2 weken Bijbelstudieavonden plaats. Ouderen en zieken worden bezocht door gemeenteleden, vaak met een bloemetje. De leden en vrienden van de Gemeente worden via het uitgeven van het gemeenteblad “De Koerier” op de hoogte gehouden van allerlei zaken die in de Gemeente gebeuren.

9. Financiële verantwoording


10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoond een grote mate van continuïteit: De predikanten en andere medewerkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.