Kerkgenootschap

De  Baptisten Gemeente Dokkum is een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht

Contactgegevens

Baptisten Gemeente Dokkum ‘De Ontmoeting’
Stationsweg 45 A
9101 HX Dokkum
info@baptistengemeentedokkum.nl
KVK: 76453618

Financiën

Het RSIN nummer van de Baptistengemeente De Ontmoeting te Dokkum is 8213110251

Het bestuur

Het bestuur van de Baptistengemeente De Ontmoeting te Dokkum bestaat uit 4 personen:

1 Voorzitter is de voorganger
2 Secretaris is een oudste
3 Een oudste als lid
4 Een oudste als lid

De voorganger ontvangt een vergoeding voor zijn werk in de gemeente. Verder ontvangen gastsprekers een reguliere onkostenvergoeding. De andere leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

De doelstelling

De gemeente heeft tot doel:

1 God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt.
2 Zichzelf op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde in de verwachting van de komst van haar Heer en Heiland Jezus Christus.
3 Zich te laten leiden door Gods Woord en de Heilige Geest.
4 Het versterken van de gemeenschapsband tussen de leden onderling door zorg en liefde voor elkaar.
5 Te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus, door evangelisatie, zending en levensstijl.

Het beleidsplan

De gemeente tracht haar doel te bereiken met de volgende middelen:

1 Het organiseren van samenkomsten waarin lofprijs, aanbidding, gebed, onderwijs door prediking en offeranden centraal staan.
2 Het bedienen van de doop door onderdompeling op grond van persoonlijk geloof
3 Het houden van het avondmaal
4 Het houden van Bijbelstudies en bidstonden.
5 Het organiseren van evangelisatieacties. En door persoonlijk getuigenis in woord en daad in het dagelijkse leven.
6 Het opvoeden van de kinderen in de gemeente tot het allerheiligst geloof door het organiseren van zondagsschool, jeugdclubs en dergelijke.
7 Het voor alle leden van de gemeente organiseren van ontmoetingen, die dienen voor de bevordering van de gemeenschapszin en voor het zorgen voor elkaar.
8 Het aanbieden van pastorale zorg aan de leden en aan anderen die daarvoor naar het oordeel van de Raad in aanmerking komen
9 Indien nodig, het uitoefenen van tucht
10 Het geven van diaconale zorg wanneer dit nodig is.

Verslag van de activiteiten van de gemeente

De Raad van de Gemeente geeft leiding aan de activiteiten die in de Gemeente plaatsvinden. De raadsleden houden maandelijks een raadsvergadering. Eén keer per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waar de Raad verantwoording aflegt aan leden en vrienden van de gemeente. In het najaar is er een informele najaarsvergadering. Tijdens de wekelijkse kerkdiensten op zondagmorgen om 09:30 uur worden er voor kinderen van verschillende leeftijden nevenactiviteiten ( crèche, zondagschool  ) gehouden. In de periode van september tot en met mei vinden er om de 2 weken Bijbelstudieavonden plaats. Door het hele jaar worden er één maal in de twee weken bidstonden gehouden. Ouderen en zieken worden bezocht door gemeenteleden, soms met een bloemetje. De leden en vrienden van de Gemeente worden via het uitgeven van het gemeenteblad “De Koerier” op de hoogte gehouden van allerlei zaken die in de Gemeente gebeuren.

Financiële verantwoording


Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
De verwachte bestedingen sluiten nauw aan bij de rekeningen over voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoond een grote mate van continuïteit: De predikanten en andere medewerkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.