Waar staan wij voor 

De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, Middelaar tussen God en de mensen. Wij aanvaarden de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en als enig betrouwbaar getuigenis van Gods openbaring. Wij erkennen en belijden de Heilige Schrift als het hoogste gezag voor geloof en leven.  De opdracht die wij van de Here Jezus Christus hebben ontvangen is overal het evangelie te verkondigen. Wij willen ons als Gemeente hiervoor inzetten en hen, die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en allen te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.

 

Ere diensten

Iedere zondagochtend om 09:30 uur vindt er een eredienst plaats in ‘De Ontmoeting’. In deze diensten willen wij de Heer groot maken en prijzen voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Dit doen wij door het zingen van liederen uit de Baptisten bundel, Johannes de Heer en Opwekking. Bij het zingen van de liederen wordt de gemeente begeleidt door orgel of piano. Door de Woordverkondiging mogen wij ons geestelijk voedsel tot ons nemen tot verdieping en opbouw van ons geloof. Tijdens de Woordverkondiging is er zondagsschool voor de kinderen.